Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών του Τονικού Ωδείου Aθήνας, Παλλήνης & της Σχολής χορού

Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και των κηδεμόνων τους αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διεύθυνσης των Ωδείων & της Σχολής χορού και διασφαλίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας σύμφωνα με τους κάτωθι όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies, και ότι συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την έννοια του νόμου είναι το Τονικό Ωδείο Παλλήνης που εδρεύει στην Παλλήνη, στην Λεωφόρο Μαραθώνος 61, και που εφεξής για συντομία θα αποκαλείται Ωδείο. Για οποιοδήποτε θέμα ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και με την άσκηση οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές ή κηδεμόνες ανηλίκων σπουδαστών μπορούν να επικοινωνούν με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@toniko.gr
1. Συλλογή Πληροφοριών
Α) Δεδομένα που ζητούνται απευθείας από τους σπουδαστές ή τους κηδεμόνες ανηλίκων σπουδαστών κατά την εγγραφή τους, και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, email. Στην περίπτωση εγγραφής ανήλικου σπουδαστή, τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται και για τους κηδεμόνες του.
Β) Δεδομένα που καταχωρούνται στην Ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση ορισμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα των Χρηστών: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο.
Γ) Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε μ’ εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δ) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης και αφορούν την επίδοση και πρόοδο των σπουδαστών και συγκεκριμένα το αναλυτικό πρόγραμμα φοίτησης και τα επιμέρους μαθήματα που αυτοί παρακολουθούν, τους βαθμούς τους και λοιπά δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις τους, διακρίσεις που τυχόν λαμβάνουν, καθώς και λοιπές ειδικές παρατηρήσεις επί της εν γένει συμπεριφοράς και εξέλιξης τους στο πλαίσιο του Ωδείου.
Ε) Φωτογραφίες, βίντεο ή και τυχόν ηχογραφήματα των σπουδαστών κατά τη φοίτησή τους στο Ωδείο & στη Σχολή χορού που λαμβάνονται για αρχειακούς λόγους είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων, είτε στο πλαίσιο λοιπών εκπαιδευτικών και εν γένει πολιτιστικών δράσεων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ωδείου ή της Σχολής χορού τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων του (συναυλίες, εξετάσεις, σεμινάρια κ.λπ.). Κάθε χρήση του ως άνω υλικού πέραν της αρχειακής αποκλείεται εντελώς αν δεν έχει παρασχεθεί προηγουμένως ειδική έγγραφη συγκατάθεση του σπουδαστή ή αμφότερων των γονέων ανηλίκου σπουδαστή.
Η εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιορίζεται εντός της έδρας του Ωδείου (Λεωφ. Μαραθώνος 61 – Παλλήνη). Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Ωδείου & της Σχολής χορού, σε ειδικά εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες (νομικούς παραστάτες, φωτογράφους, γραφίστες, τυπογράφους κ.λπ.) καθώς και σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο είτε εκ του νόμου (π.χ. διαβίβαση μαθητολογίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) είτε λόγω ενδεχόμενης άσκησης έννομου συμφέροντος του Ωδείου ή της Σχολής χορού προς δικαστικές ή άλλες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, οι πάσης φύσεως υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας που χειρίζονται τέτοια δεδομένα δεσμεύονται εγγράφως με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.
2. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε.
Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:
Α) Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Β) Να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, και τις υπηρεσίες μας
Γ) Να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για υπηρεσίες και εκδηλώσεις μέσω email , newsletters, κινητού τηλεφώνου (sms, viber), εφόσον μας έχετε δηλώσει ότι το επιθυμείτε.
Δ) Για τη μεταξύ σπουδαστή ή κηδεμόνων ανηλίκου σπουδαστή και Διοίκησης του Ωδείου επικοινωνία περί θεμάτων που αφορούν τη φοίτησή του σπουδαστή, καθώς και για την ενημέρωση του σπουδαστή ή των κηδεμόνων ανηλίκου σπουδαστή σχετικά με τις λοιπές εκπαιδευτικές και εν γένει καλλιτεχνικές – πολιτιστικές δράσεις του Ωδείου.
Ε) Για την αρχειακή τεκμηρίωση και προβολή των δράσεων του Ωδείου& της Σχολής χορού, όσο και τη δημιουργία αναμνηστικού υλικού.
ΣΤ) Για την είσπραξη τυχόν οφειλών καθώς και για λοιπές δικαστικές χρήσεις και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της τυχόν εκάστοτε διαφοράς.
Σε κάθε περίπτωση, το Ωδείο δεσμεύεται κατά την επεξεργασία των ως άνω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία τους από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, ενώ όλα τα παραπάνω αφορούν αυστηρά και μόνο την καθαυτό εκπαιδευτική λειτουργία του Ωδείου & της Σχολής χορού, αποκλειομένης εντελώς κάθε εμπορικής χρήσης.
3. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε όμως τις πληροφορίες σας μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.
4. Προωθητικές Επικοινωνίες
Εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη προωθητικών επικοινωνιών από εμάς, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πια τέτοιου είδους επικοινωνίες και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στα προωθητικά μηνύματα . Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πια προωθητικά μηνύματα επικοινωνώντας στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε πια προωθητικά μηνύματα από εμάς, το Ωδείο & η Σχολή χορού θα μπορούν ωστόσο να σας στέλνει μηνύματα/επικοινωνίες σχετικά με τις συναλλαγές σας. Επίσης, το γεγονός ότι έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε ένα είδος επικοινωνίας από εμάς δεν σημαίνει ότι έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε άλλα είδη επικοινωνιών.
Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα, είναι πιθανό να συνεχίσετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω τηλεφώνου (π.χ. sms) εάν έχετε προηγουμένως επιλέξει να λαμβάνετε αυτά.
5. Χρόνος τήρησης προσωπικών πληροφοριών
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική καθώς και για την συμμόρφωση των πολιτικών μας σχετικά με την διατήρηση δεδομένων (εκτός και εάν η διατήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον νόμο).
Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, επιθυμείτε την διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ή στο τηλέφωνο κατωτέρω.
6. Σύνδεσμοι σε λοιπούς ιστοτόπους και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.
Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.
Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε στην εν λόγω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα τελούν σε συνάρτηση με τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική και κατά τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία. Θα λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων σας, σύμφωνα πάντα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία.
7. Ασφάλεια πληροφοριών
Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.
8. Τα δικαιώματά σας
΄Εχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Τρόπος επικοινωνίας» κατωτέρω.
9. Τροποποιήσεις στην πολιτική απορρήτου μας
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα αναρτούμε εδώ την αναθεωρημένη έκδοση και θα μεταβάλλουμε την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης. Θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.
10. Τρόπος επικοινωνίας
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση info@toniko.gr ή στο 210 6033 825
Τελευταία ενημέρωση
21/06/2019

ΤΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ
Λεωφ. Μαραθώνος 61
15351 Παλλήνη
Τηλ: 210 6033 825
Ε-mail: info@toniko.gr